عادت های روزمره افراد موفق جهان

عادت های روزمره افراد موفق جهان

آیا می خواهید موفق تر باشید؟ بسیاری از کارآفرینان موفق آرمانها و روالهای مشابهی را دارند که نقش مهمی در موفقیت آنها دارند. اگر به دنبال کارهای روزمره نهایی برای موفقیت هستید ، به این روالها و اعتقادات کارآفرینان موفق هر روز نگاه کنید. از کارهای روزمره افراد موفق یاد بگیرید و به تدریج عادت های خود را بسازید ، به آنها بچسبانید و به موفقیت نزدیک شوید! ۱-آنها یک روال صبحگاهی دارند. نویسنده لورا وندرکام بطور گسترده برنامه های

ادامه مطلب