در محیط اقتصادی متروک امروز که تعلیق، حراج سهام برای نجات سرمایه، و سلب حق مالکیت رایج است، کارمندان می ترسند شغلشان را از دست بدهند . با افزایش نگرانی آن ها، بهره وریشان کاهش یافته و از ریسک بیزارتر می شوند.

در عین حال، محیط کار نیز پر فشارتر و غیر حمایتی تر می شود.

آمار ها نشان می دهد کارمندان “حضور بی حاصل ” دارند یعنی فقط حضور فیزیکی دارند و وظایف شغلیشان را به خوبی انجام نمی

دهند .زیراکارمندان احساس می کنند که کار سخت شان برای کارفرماهایشان”نامرئی”است.

ناپدید شدن :

وقتی کارمندان احساس نادیده گرفته شدن و بی ارزشی داشته باشند، از اینکه نهایت تلاششان را صرف انجام کار کنند،

دست بر می دارند .

همکاری برای موفقیت کارفرما دیگر اولویت اصلی شان نیست و در طول زمان غیر مشارکتی و بی تفاوت می شوند.

با مشتری بهتر رفتار می کنند. ,با دیگر کارکنان بهتر تعامل برقرار می کنند ,بهره ورتر,کارمندانی که احساس ارزشمندی می کنند

احتمال کمتری وجود دارد که این کارمندان سازمان هایشان را ترک کنند.

خاموشی ها :

وقتی کارمندان احساس ناسپاسی کنند از میانبر های هزینه بر استفاده می کنند، از کار طفره می روند، کارهای ضعیف انجام می دهند و

به تدریج خاموش می شوند یا شرکت را ترک می کنند.

جک ولش مدیر ارشد اجرایی اسبق جنرال الکتریک گفت: “باید به 20 درصد برتر کارمندان عشق بورزیم، آن ها را چه از نظر

روحی و مالی تغذیه کرده و پاداش دهیم، زیرا آن ها کسانی هستند که جادو می کنند.”

 

blank

 

توجه نشان دهید :

نظر و بازخورد سرپرست معنای زیادی برای کارمندانش دارد .

پیشنهاد ما  فروشندگان چالش ساز همواره بیشتر می فروشند !

اهداف شفاف و مشخص تعیین کنید.روش ها و رفتار هایی که کارکنان باید در راستای,برای گرفتن بهترین عملکرد از کارمندانتان

دستیابی به این اهداف  درپیش بگیرند را مشخص کنید .

سپس، از کارمندانی که در دستیابی اهداف بخش شما کمک کرده اند تقدیر کرده و آن ها را بشناسید .

برخاستن :

اگر چه زدن بر شانه کارمندان و گفتن خسته نباشید، کار قشنگی است. اما روش موثر برای پاداش دادن به آن ها پس از شناختنشان

نیست.

– تجهیزات کامپیوتری جدید یا صندلی اداری راحتی برای کارمندان تهیه کنید .

وقتی کارمند در سفر کاری به مکان دیگر سفر می کند، به او اجازه دهید که یک روز بیشتر برای تفریح به خرج شما آنجا بماند.

– وقتی کارمند واقعا خسته می شود، به او اجازه استراحت بدهید.

– کارکنانی که بهترین عملکرد را دارند را به همه معرفی کنید .در حضور همه افراد شرکت به آن ها پاداش دهید.

مرئی شدن و نتایج آن:

شرکت هایی که شناسایی کارمندان را تمرین کرد هاند سه برابر بیشتر از شرکت هایی که این کار را انجام نمی دهند، از بازده سرمایه منتفع می شوند. دلیلش این است که کارمندان مشارکتی به کیفیت کار و موفقیت شرکت هایشان اهمیت می دهند .

جذب و حفظ استعدادها چالشی دائمی در انواع سازمان ها و بخشی حیاتی در حفظ استعداد های عالی است .

درباره نویسنده :

آدریان گوستیک و چستر التون با همکاری هم کتاب های پر فروش اصل هویج و مدیر 24 هویجه را نوشته اند .