کارآفرینی چیست؟

فرصت کارآفرینی

*چکیده :

این مقاله کمک میکند تا مفهوم فرصت ب عنوان جوهره وعنصر اصلی در فرایندکارآفرینی تبیین گردد. برای این منظور تعریف فرصت، الگوهای کشف فرصت،نیروهای مولد فرصت وچارچوبهای ارزیابی فرصت مورد توجه قرار گرفته اند . در پایان نیز با جمع بندی مباحث صورت گرفته برخی نکات برای لحاظ شدن در دوره های اموزش کار آفرینی ارائه شده اند.


*جوهره کار آفرینی:

هرعملی نیاز دارد تا مرزهای خود را با سایر علوم مشخص سازد . در حوزه کار آفرینی نیز این تفکیک مورد تاکید قرار داشته است . باور بسیاری از محققین انچه تحقیقات کار آفرینی را از سایر مطالعات در حوزه های مختلفی علمی نظیر مدیریت متمایز میسازد .
کار آفرینی شامل همه فعالیت ها و اقدامات مرتبط با درک و فهم فرصت ها وتاسیس سازمانی برای بهره برداری از این فرصت ها است . درواقع بدون مطالعه مکانیزم ها و عوامل موثر بر زایش بالندگی فرصت های کار آفرینی نمیتوان به فهم دقیقی کلیت کار آفرینی دست یافت .
بدون فرصت ،کار آفرینی معنا نداشته و بنابراین مفهوم فرصت بایستی در کانون و مرکز پژوهش های کار آفرینی قرار داشته باشند .
درواقع دو سوال اصلی در پژوهش های کار آفرینی عبارت ایت از :
الف_ تحت چه شرایط زمانی و مکانی و کدام افراد از فرصت ها با خبر می شوند ؟
ب_بواسطه تاثیر کدام دسته از عوامل افراد قادر و مصمم ب بهره برداری از فرصت ها میگردند ؟

*تعریف فرصت :


فرصت ک در لغتنامه دهخدا مترادف با موقع و مجال است ، به شرایط و موقعیت هایی اطلاق میگردد ک میتواند ب پیشرفت و توسعه منجر گردد .
با این وجود تلاش زیادی توسط محققین کار آفرینی صورت گرفته است تا جنبه های بیشتری از این مفهوم روشن ترگردند .ولی در طی سال ها محققین تعاریف زیادی را ارائه دادن .
برخی از این تعاریف عبارت اند از :


_فرصت عبارت از امکانپذری تاسیس یک شرکت جدید و یا بهبود موقعیت یک شرکت موجود است.
_فرصت در مقابل تهدید معنی پیدا میکند. فرصت ب موقعیت هایی اطلاق میگردد ک اولاقابل کنترل توسط فرد باشند وثانیا این موقعیت ها پی امدهای مثبتی برای فرد ب همراه داشته باشند .


_فرصت پدیده ای وابسته ب شرایط محیطی است .افراد دو الگوی ذهنی فرصت تهدید را همواره با خود داشته و اینک یک موقعیت مشخص را بعنوان فرصت یا تهدید تشخیص دهند بستگی ب سرعت فعال شدن ،علائم و اطلاعاتی دارد ک از محیط دریافت میگردد.
_فرصت ماهیتی برونی داشته و مشتمل بر موقعیتی در بازار یک محصول است .


_فرصت ب هر گونه ایده ک اجرای آن امکانپذیر باشد اطلاق میگردد.
_فرصت کار آفرینی ب هر موقعیتی اطلاق میگردد ک در ان موقعیت ها ب توان محصولات ، خدمات ،مواد خام ،بازار شیوه های سازماندهی جدیدی را ارائه نمود .


_فرصت ب هر موقعیت مناسب در بازار اطلاق میگردد ک در ان موقعیت ها ب توان محصول /خدمتی جدید (ایده)را عرضه نمود.
_ فرصت ب مجموعه عملیاتی اطلاق میگردد ک اولا امکان انجام داشته و ثانیا ارزش انجام داشته باشند .


_فرصت ب امکانپذیری براوردن نیاز های بازار اطلاق میگردد وایده ب ترکیب خلاقانه منابع اطلاق میگردد .
_فرصت ب هر موقعیت سودمند اطلاق میگردد.
_ فرصت ب موقعیتی اطلاق میگردد ک در ان فرد بر این باور است ک با نو ترکیبی منابع میتواند ب سودی نائل گردد .

 

*ریشه ها:


ریشه تعاریف ارائه شده برای فرصت در ادبیات کارافرینی را میتوان در مطلعات و پژوهش های مدیریت جستجو نمود .
تصمیمات استراتژیک اصولا تصمیماتی پیچیده ، نیازمند منابع قابل ملاحضه و دارای اثرات طولانی مدت میباشند .برخی بر این باورند ک فرایند اتخاذ یک تصمیم استراتژیک با تشخیص مسئله استراتژیک شروع میشود.
این نظریه بطورساده براین مبنااستواراست ک افراد درمواجه باموضوعات پچیده ان هارادردستجات ساده وکلی تقسیم بندی میکنند. این ساده سازی به افراداجازه میدهد تارفتارمقتضی ب ان دسته ازموضوعات رادرپیش گیرند.بنابراین دسته بندی وطبقه بندی موضوعات نوعی قالب بندی وساختاربندی است وازجمله این قالب بندی هاتقسیم بندی موقعیت هاورخدادهاب فرصت و تهدیداست.
برمبناب چنین تفکری فرصت تهدید در ادبیات استراتژیک ب قرار زیر عملیاتی شده است :
فرصت (موقعیت مثبتی است ک انتظار سود از ان وجود دارد )
تهدید (موقعیتی منفی است ک انتظار ضرر از ان وجود دارد )
فرصت و تهدید ب شکل زیر خلاصه شده است :
فرصت هر موقعیت مثبت و ملازم با سود است ک قابل کنترل باشد و تهدید هر موقعیت منفی وملازم با ضرر است ک غیر قابل کنترل باشد .

*نظریه های رقیب :

برخی پژوهشگران تلاش کرده اند چهارچوب تئوریکی را طبقه بندی کنند .
حداقل چهار طبقه بندی را میتوان ب شرح زیر ارائه نمود :

{طبقه بندی چاندلر }

طبقه بندی چاندلر درسال ۲۰۰۴ارائه شده ی ب چهار دسته تقسیم شده .
الف_الگوی جستجوی فعال
ب_الگوی جستجوی غیر فعال
ج_الگوی کشف تصادفی
د_الگوی خلق فرصت

کارآفرینی چیست؟

طبقه بندی برگلاند 


این محقق با برسی ادبیات موضوع ،الگوهاو نظریه های رقیب را در دو دسته طبقه بندی میکنیم.
الف_الگوی کشف فرصت
ب_الگوی خلق فرصت

کارآفرینی اینترنتی چیست؟
میخونم

برگلاند سپس ب ارائه نقاط تفاوت بین دو رویکرد مذکور در تبیین ایده و فرصت کار افرینی پرداخته و انها را ب قرار زیر متمایز از یکدیگر میداند :


_در الگوی کشف فرصت ب میزانی ک بتوان اینده را پیشبینی کرد ومیتوان بر ان کنترل اعمال کرد . در الگوی خلق فرصت مادام ک نسبت ب کنترل اینده اطمینان وجود داشته باشد نیازی ب پیشبینی نخواهد بود.
_هرچند در الگوی کشف فرصت این فعالیت میتواند منحصر ب کار افرین باشد اما در خلق فرصت کارافرین ب همراه سایر ذینفع های سازمان در فرایند خلق فرصت مشارکت دارند .
_در الگوی کشف فرصت انتظار تغییرات شدید در ایده اولیه اندک است اما در الگوی خلق فرصت ایده بتدریج و در طی تعامل کار افرین با محیط شکل گرفته و تغییر میکند

طبقه بندی و نکاترامن و ثاراثواتی 


در طبقه بندی این دو محقق از یک رویکرد عرضه و تقاضا ب موضوع پرداخت میشود .

بااین رویکرد محققین مذکور ۳ نوع از نظریه های رقیب را از یکدیگر تفکیک میکند :
الف_ الگی تشخیص فرصت
(دراین الگو هردوبتش عرضه و تقاضاموجود بوده وکارافرین بواسطه هوشیاری خود که به معنی جستجوی ناخودگاه است،نقش میانجی رابرعهده دارد.)
ب_الگوی کشف فرصت
(در این الگو ک متاثر از نظرات شومپیتر و هایک است نقش کار افرین جستجوی اگاهانه برای کشف بخش غایب و ایفای نقش میانجی بین انهاست)
ج)الگوی خلق فرصت
(در این الگو هردو بخش عرضه وتقاضای محیط عینی غایب بوده و نقش کار افرین افرینش ذهنی هردو بخش و تلاش همزمان برای عینیت بخشیدن ب ان در جهان واقع میباشد )

طبقه بندی السوس و همکاران 


نظریه های رقیب با دو مهیار (سطح اگاهی کارافرین و منشاء فرصت )ک ب این ترتیب ۴ دسته هستن .
الف_ایده فرصت درونی _تصادفی
در این نظریه ها منشاء ایده درون (ذهنی )کار افرین است ک در یک سطح ناخوداگاه توانسته است ان را تشخیص دهد
ب_ ایده و فرصت بیرونی _تصادفی
در این نظریه منشاء ایده بیرون (محیط اطراف ) کارآفرینی است ک دیده شدن ان توسط کار افرین ناخوداگاه بوده است .
ج_ایده فرصت بیرونی _غیر تصادفی
در این نظریه منشاء ایدا بیرونی (محیط اطراف)کار افرین است ک کشف ان ناشی از جستجو فعالانه (اگاهانه)توسط کار افرین بوده است
د_ایده و فرصت درونی _غیر تصادفی
در این نظریه ایده و فرصت در درون (ذهنیت)کارافرین و در سطح خوداگاه ضمیر وی شکل گرفته است .
سطح اگاهی فعال

جستجوی فعالانه و خلق فرصت در تعامل با محیط
کشف فرصت

منشاءفرصت درونی
بیرونی

تشخیص تصادفی درک تصادفی فرصت
فرصت

غیر فعال

طبقه بندی السوس و همکاران از نظریه های رقیب کشف فرصت و تدوین ایده

*ریشه های نظری مدلهای رقیب:

الف_الگوی جستجوی فعال


در این الگو فرصت ها به صورتی عینی در محیط وجود دارند اما به صورتی ذهنی توسط کارافرین کشف می گردند
شین و همکارانش ب تهیه لیستی از عوامل و متغییر های بیرونی (محیطی)میپردازند ک باعث ظهور فرصتی در محیط میشود .ب باور شومپیتر این عوامل و عبارتند از نو اوریهای فنی ، عوامل سیاسی، اجتماعی ،اداری وتحولات کلان اقتصادی و ب باوردراکر این عوامل عبارتند از حوادث غیر مترقبه ، تعارض و ناسزگاری بین انتظارات و واقعیت های ، نیازهای فرایندی ،دانش جدید ،تغییر درساختار بازار و صنعت ،تحولات جمعیتی ،تغییردر علائق و سلیقه ها.
اینکه چرا فرصت هایی که به واسته عوامل مذکور در محیط ایجاد می گردند تنها توسط معدودی از افراد کشف می گردند در الگوی کشف فرصت ناشی از یکسان نبودن توزیع دانش بین افراد دانسته میشود.
بعلاوه نحوه پردازش اطلاعات دریافتی در ذهنیت کارافرین نیز جزو عوامل موثر در تفاوت بین افراد در کشف فرصتها محسوب می گردد.نکته دیگری ک در این الگ مورد تاکید قرار دارد ضرورت برنامه ریزی تفصیلی برای بهره برداری از فرصت است .

تدوین یک طرح کسب وکار کامل ب کارافرین اجازه میدهد ضمن حفاظت از ایده در مقابل رقبا نسبت ب تعمین منابع و تاسیس سازمان بهره بردار اقدام کنند.
مدافعین این الگو عبارتند از :
۱_دراکر بر این باور است ک اغلب نواوری ها نتیجه جستجوی اگاهانه و هدفدار می باشند
۲_زیسما ک در تحقیقی از روی کار افرینان فناورهای پیشرفته نشان داده است ک ۵۲٪از این کارافرینان فرصت را از طریف جستجوی فعالانه پیدا کرداند .
۳_هیل و شریدر نشان داده است ک ۵۴٪از کارافرینان مستقل و موفق ب طریقه ای غیر از جستجوی فعال فرصت را تشخیص داده بودند


ب_الگوی جستجوی فعال
جستجوی غیر فعال جستجوی است ک بواسطه روبرو شدن با مسئله ای یا عدم موفقیت شروع میگردد.این جستجو بر خلاف جستجو فعال از نظر دامنه جستجو متمرکزتر و محدودتر است ونتایج حاصل از ان نیز از تنوع کمتری برخوردار است
ج_کشف تصادفی
ب باور کرایزنر فرصت ها توسط کسانی کشف می گردند ک نسبت ب تغییرات محیطی هوشیار باشند . وی عقیده دارد ک کشف فرصت ها بدون جستجوی اگاهانه صورت میگیرد چون نمیتوان چیز های نامعلوم را جستجو کرد .کشف تصادفی فرصت نیز میتوان ب شکل گیری کسب و کارهای موفقی بیانجامد. بسط مدل کشف تصادفی توسط اردچیویلی صورت گرفته ودر ان گفته شده است ک در این حالت نیز فرد جستجو را انجام میدهد اما این جستجو کاملا ناخوداگاه صورت گرفته و عمدتا بواسطه تجارب و تحصیلات قبلی این جستجوی ناخوداگاه وجود دارد .
د_خلق فرصت
در این الگو ابتدا کارافرین فرصت را در ذهن خود ایجاد کرده و سپس در تعامل با مشتریان انهارا نسبت ب استفاده از ایده متقاعد میکند . در این الگو خلاقیت و ظرفیت های انسانی نقش اصلی را در خلق فرصت دارد . در این الگو ک بسط دهنده اصلی ان ثاراثواتی شناخته میشود فرصت ناشی از اقدامات روزانه افراد و گروها دانسته میشود .تعاما کار افرین با سایر ذینفع های سازمان است ک محتوا ،هویت و جهت فعالیت شرکت و کسب و کار تاسیس شده تعیین میگردد.تلاش کار افرینی ایجاد فضایی است ک در ان مهارت ها ،قابلیت ها و تجاربش ب تعادل و ثابت اقتصادی بیانجامد .

شروع به کار سایت ورکار
میخونم

*نیروهای مولد فرصت :


تیمونزدر فهرستی طولانی عواملی که موجبات بروز فرصت های کار افرینی میگردند را تفکیک نموده است .این عوامل عبارت اند از :
۱_تغییرات در قوانین ۲_تغییر در زنجیره تامین و کانال های توزیع ۳_حوادث غیر مترقبه ۴_تحولات جمعیتی ۵_تغییر در ساختار صنعت ۶_تغییر سلایق و نیاز های مشتریان ۷_دانش جدید ۸_عدم توجه شرکت های مسلط در بازار ب مشتریان
ویکام فهرستی از انواع فرصت های کار افرینی را ب شرح زیر تفکیک نموده است :
۱_محصولات جدید۲_خدمات جدید۳_روش های تولید جدید۴_ روش های جدید بازار رسانی۵_ روش های اطلاع رسانی ب مشتریان ۶_ساختار های جدیدسازمانی۷_ روابط جدیدبین سازمان


*ارزیابی فرصت های کارافرینانه:


برای ارزیابی فرصت های کارافرینانه چارچوبها و معیارهای مختلفی توسط پژوهشگران کارافرینی ارائه شده است .
_ الگوی تیمونز :
۴ معیار اصلی در کیفیت فرصتهای کارافرینی موثر است
این معیارهای ارزیابی عبارت اند از:
_ ایجاد ارزش محسوس و غیر قابل تردید برای مشتری
_ امکان حل مسئله اساسی ،براوردن نیاز و خواسته ای بااهمیت ک ارزش پرداخت قیمت بالاتری را داشته باشد
_بازار مطمئن ،سود توان در امد زائی
_سازگاری با توان و مهارت های موسسین
_الگوی ویکهام
در این الگو معیار های ارزیابی فرصت عبارت اند از :
۱_فناوری تولید ۲_روش های تولیدنیازهای مشتریان ۳_ توزیع کنندگان و کانال توزیع ۴_مهارت های انسانی لازم ۵_ نحوه اطلاع رسانی و عرضه محصول ب مشتری ۶_ نحوه واکنش رقبا
_الگوی لانگ و مک مولان
معیار های اصلی این الگو عبارت اند از :
_نیاز براورده نشدهای در بازار ک با دوام و گسترده باشد .
_تیم مدیریت متناسب
_مزیت تکنولوژیکی غیر قابل رقابت
_قابلیت اجرائی
_نرخ برگشت سرمایه ب میزان فراتر از ۶۰٪
_خروج اسان از کسب و کار
_الگوی دابینز و یتمن
معیارها برای ارزیابی فرصت های کار افرینانه :
_ایجاد ارزش و تفاوت برای مشتریان
_عملکردی بهتر در مقایسه با محصولات رقیب
_تناسب زمانی برای عرضه
_وجود افرادی علاقمند و توانا برای فروش
_الگوی Coutu
در این الگو معیارهای زیر برای ارزیابی کیفیت فرصت هااست:
_متناسب با تجربه ، مهارت و علایق کارافرین
_امکان تشکیل تیم مناسب برای اجرا
_وجود و وفور منابع مورد نیاز برای اجرا
_تناسب زمانی واستمرار ان
_سوداوری
_الگوی تیمونز و همکاران


در این الگو معیارهای متعددی برای ارزیابی فرصت در نظر گرفته ک ب ۶ دسته تقسیم شده :


۱-بازار


نیاز ب محصول هرچه مشخص تر باشد نشانه ای از کیفیت بالا میباشد.
مشتریان هرچی در دسترس باشد نشانه ای از کیفیت و ایده است .
ساختار بازار هرچه کمتر رقابتی و ساختار نیافته تر باشد نشانه ای از کیفیت است .
اندازه بازار هرچه بیشتر باشد نشانه ای از کیفیت بیشتر است .
هرچه بازار از نرخ رشد بیشتری برخوردار باشد نشانه ای از کیفیت ایده است.
حاشیه سود هرچه بیشتر باشد نشانه ای کیفیت ایده است .
سهم از بازار هرچه بیشتر باشد نشانه ای از مطلوبیت ایده است .


۲-مزیت رقابتی


هزینه های ثابت و متغیر تولید هرچه کمتر باشد نشانه ای از مطلوبیت و کیفیت ایده است
هزینه های بازاریابی هرچه کمتر باشد نشانه ای مثبت است
هزینه های توزیع هرچه کمتر باشد نشانه ای مثبت است


۳-درجه کنترل


کنترل قیمت ها هرچه امکان پذیرتر باشد نشانه ای مثبت است
هزینه ها هرچه کنترل پذیرتر باشند نشانه ای مثبت است
کانالهای توزیع هرچه کنترل پذیر تر باشند نشانه ای مثبت است


۴-موانع ورود


منابع لازم برای ورود هرچه کفایت داشته باشند نشانه ای مثبت است
شبکه های ارتباطی هر چه گسترده تر و توسعه یافته تر باشد نشانه ای مثبت است
قوانین و مقررات هرچه ب نفع ورود باشد نشانه ای مثبت است


۵- تیم مدیریت


تیم کار افرینی هرچه متشکل تر ،قوی تر و دارای سابقه ای موفق باسد نشانه ای مثبت است
رقبا هرچه رقابتی تر و واجد استراتژیک تمرکز باشند نشانه ای مثبت است


۶-مخابرات
هرچه ریسک ها کمتر باشند نشانه ای از کیفیت در ایده است

نظرات ارزشمند خودتون رو به ما انتقال بدید

پاسخ بگذارید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.