فرصت کارآفرینی

کارآفرینی چیست؟

*چکیده : این مقاله کمک میکند تا مفهوم فرصت ب عنوان جوهره وعنصر اصلی در فرایندکارآفرینی تبیین گردد. برای این منظور تعریف فرصت، الگوهای کشف فرصت،نیروهای مولد فرصت وچارچوبهای ارزیابی فرصت مورد توجه قرار گرفته اند . در پایان نیز با جمع بندی مباحث صورت گرفته برخی نکات برای لحاظ شدن در دوره های اموزش کار آفرینی ارائه شده اند. *جوهره کار آفرینی: هرعملی نیاز دارد تا مرزهای خود را با سایر علوم مشخص سازد . در حوزه کار آفرینی

ادامه مطلب

عادت های روزمره افراد موفق جهان

عادت های روزمره افراد موفق جهان

آیا می خواهید موفق تر باشید؟ بسیاری از کارآفرینان موفق آرمانها و روالهای مشابهی را دارند که نقش مهمی در موفقیت آنها دارند. اگر به دنبال کارهای روزمره نهایی برای موفقیت هستید ، به این روالها و اعتقادات کارآفرینان موفق هر روز نگاه کنید. از کارهای روزمره افراد موفق یاد بگیرید و به تدریج عادت های خود را بسازید ، به آنها بچسبانید و به موفقیت نزدیک شوید! ۱-آنها یک روال صبحگاهی دارند. نویسنده لورا وندرکام بطور گسترده برنامه های

ادامه مطلب