فرصت کارآفرینی

کارآفرینی چیست؟

*چکیده : این مقاله کمک میکند تا مفهوم فرصت ب عنوان جوهره وعنصر اصلی در فرایندکارآفرینی تبیین گردد. برای این منظور تعریف فرصت، الگوهای کشف فرصت،نیروهای مولد فرصت وچارچوبهای ارزیابی فرصت مورد توجه قرار گرفته اند . در پایان نیز با جمع بندی مباحث صورت گرفته برخی نکات برای لحاظ شدن در دوره های اموزش کار آفرینی ارائه شده اند. *جوهره کار آفرینی: هرعملی نیاز دارد تا مرزهای خود را با سایر علوم مشخص سازد . در حوزه کار آفرینی

ادامه مطلب

تست دیسک (DISC)

تست DISC

تست دیسک (DISC)  آزمون دیسک که نام درست آن مدل رفتارشناسی دیسک است،برای شناخت الگوی رفتاری انسانها مورد استفاده قرار می‌گیرد. حرف اول این چهار رفتار که (Dominance)برتری طلبی و (Influence )تاثیرگذاری و (Steadiness )ثبات و (Compliance) تطابق بودند، در کنار هم قرار گرفت و مخفف DISC را ایجاد کرد ریشه تست آزمون دیسک بر اساس مطالعات ویلیام مولتون مارستون شکل گرفته است. مارستون، کتابی تحت عنوان هیجانات انسان‌های معمولی نوشته بود و در آن کتاب، توضیح داده بود که

ادامه مطلب